آدرس : تهران، خيابان پاسداران، خيابان گلستان دهم
تلفن : 22561400
رايانامه : school@helli10.ir
آدرس : تهران، خيابان پاسداران، خيابان گلستان دهم
تلفن : 22561400
رايانامه : school@helli10.ir
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان گلستان دهم
تلفن : 22561400
رايانامه : school@helli10.ir