آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان گلستان دهم
تلفن : 22561400
آدرس رايانامه : school helli10 ir